KONKURS

Konkurs na hasło promujące Coaching medyczny rozstrzygnięty!
Komisja przyznała dwa drugie miejsca a trzeciego nie:)
Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców :
1. Mateusz Maligłówka
2. Leśniowska Magdalena
2. Izabela Rozmiłowska
4. Agnieszka Urbańczyk
5. Dominika Dudek
6. Urszula Trawaka
7. Daria Płusa
8. Katarzyna Dorożalska
9. jasiow@o2.pl
10. Biruta Lenard
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział w konkursie!

 

REGULAMIN KONKURSU

„Hasło promujące Coaching medyczny”

 • 1. Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Zakład Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą przy ulicy Medyków 12, 40-752 Katowice.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs trwa od 08.04.2016 r. do 5.05.2016 r.
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem i z jego akceptacją.
 • 2. Przedmiot i przebieg Konkursu
 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu 10 (dziesięciu) Laureatów Konkursu tj. Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu:
 2. a) wykażą się kreatywnością i stworzą najciekawsze, autorskie, premierowe, niepublikowane wcześniej hasło promujące Coaching medyczny
 3. b) prześlą na adres coaching@sum.edu.pl zgłoszenie do Konkursu zawierające propozycję hasła promującego Coaching medyczny, posiadającego cechy wskazane w pkt 1 powyżej.
 4. Komisja Konkursowa ogłosi 06.05.2016 r., podczas dnia otwartego „Coaching w medycynie – czyli co zrobić, aby pacjenci byli po naszej stronie”, Laureatów Konkursu, a następnie zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora coaching.sum.edu.pl.
 5. Zastrzega się na rzecz Komisji Konkursowej prawo do niewyłaniania Laureatów Konkursu albo wyłonienia mniejszej ilości Laureatów Konkursu, w przypadku niskiego poziomu kreatywności haseł zgłoszonych do Konkursu lub nieposiadania przez nie cech wskazanych w ust. 1 pkt 1 powyżej.
 • 3. Komisja Konkursowa
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła komisję konkursową (zwaną „Komisja Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą cztery osoby delegowane przez Organizatora:
 2. Coach, mgr Agata Wons
 3. Studentka kierunku Coaching medyczny na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Dominika Magdziarz
 4. Kierownik Zakładu Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska
 5. Koordynator wydarzenia. dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska
 6. Skład Komisji Konkursowej zostanie podany na stronie internetowej dnia otwartego.
 7. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • 4. Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie są:
  a) za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie – udział w bezpłatnej sesji coachingowej
  b) za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie – powerbank, apteczka i pendrive z logo SUM
  c) za zajęcie czwartego- dziesiątego miejsca w Konkursie – pendrive i kubek z logo SUM
 2. W ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od dnia ogłoszenia listy laureatów Konkursu każdy z Laureatów Konkursu z osobna ustali wspólnie i zgodnie z Organizatorem szczegóły dotyczące odbioru nagrody.
 3. W przypadku przekroczenia wskazanego powyżej lub braku zgłoszenia przez Laureata Konkursu przysługująca danemu Laureatowi Konkursu nagroda przepada bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty.
 4. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.

 

 • 5. Odpowiedzialność Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet.
 • 6. Prawa autorskie
 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje haseł promocyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu i będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych (hasła reklamowe).
 2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła promującego Coaching medyczny do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych.
 3. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Laureatów Konkursu na Organizatora, majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi hasłami promującymi Coaching medyczny na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Laureatów Konkursu. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.